สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประกาศร่างประกาศวิจารณ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการๆละ 217 เครื่อง โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดสุรินทร์ 202 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 29-10-2564 140 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประกาศร่างประกาศวิจารณ์ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมดูเอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการๆละ 217 เครื่อง โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดสุรินทร์ 202 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)